25 juni 2024

Wassenaar – Wonenplan ‘Grip op wonen’ ter inzage

De raad heeft de nieuwe woonvisie 2021-2025 ‘Grip op wonen’ vastgesteld. Vanaf maandag 30 november ligt deze zes weken ter inzage. Inwoners van Wassenaar kunnen een zienswijze indienen en hiermee hun mening over de voorgestelde woonvisie geven.


In de Woonvisie Wassenaar 2021-2025 wordt het woonbeleid voor de komende vier jaar geschetst. Wassenaar is een aantrekkelijke woongemeente voor een grote verscheidenheid aan mensen. Om dat ook in de toekomst te blijven, worden woningen gebouwd op enkele gemeentelijke locaties, strak gestuurd op woningbouwlocaties van private partijen en worden afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties. De woonvisie wordt actief gemonitord en wanneer wenselijk bijgestuurd. Zo behoudt de gemeente ‘grip op wonen’.

De druk op de woningmarkt blijft de komende jaren hoog gezien de voorziene bevolkingsontwikkeling. Dit betekent een nadrukkelijke rol voor de gemeente om de beperkte ruimte voor nieuwbouw zo gericht mogelijk in te zetten. In lijn met de demografische ontwikkeling worden jaarlijks 50 tot 75 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Om aan te sluiten bij de vraag vanuit Wassenaar wordt ingezet op een bouwprogramma van 25% sociaal, waaronder Beschermd Wonen, 50% middelduur en 25% duur.

Wassenaar vindt het belangrijk dat er ruimte is voor inwoners uit Wassenaar. Het bouwprogramma wordt hierop afgestemd. Woningcorporaties wijzen 25% van de vrijkomende woningen met voorrang aan inwoners uit Wassenaar toe.


Het woningbouwprogramma bestaat uit gemeentelijke en particuliere locaties. Het meeste grip is er op gemeentelijke locaties. Daarom worden de locaties Den Deijl, De Gemeentewerf en Kerkehout in ontwikkeling genomen. Gezamenlijk wordt hier 25% sociale huur gerealiseerd. Op de locatie Den Deijl worden voornamelijk middeldure huur- en koopwoningen gerealiseerd. Hiermee worden mogelijkheden geboden voor jong volwassenen en jonge gezinnen en wordt de doorstroming gestimuleerd. Voor de locaties Gemeentewerf en Kerkehout wordt aan de hand van ontwikkelscenario’s begonnen met de planvoorbereiding. In het voorjaar van 2021 worden de uitkomsten voorgelegd aan de raad ter voorbereiding op verdere besluitvorming.

Bij de ontwikkeling van nieuwe locaties is aandacht voor klimaatadaptie en worden er bijna energie neutrale woningen gerealiseerd.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com