15 juli 2024

Leidschendam-Voorburg – Samenwerking voor behoud bedrijven en werkgelegenheid

Gemeente Leidschendam-Voorburg gaat nauwer samenwerken met regiogemeenten in de stichting Businesspark Haaglanden om daarmee bedrijven voor de regio te behouden en huisvesting te bieden aan nieuwe bedrijven.

Wethouder economie Van Eekelen: “Het is voor onze inwoners en ondernemers belangrijk dat er voldoende ruimte is voor bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio. Door deelneming in deze stichting blijven we goed aangehaakt bij ontwikkelingen op het gebied van bedrijventerreinen in de regio en directe omgeving. Daarnaast wil ik ook het belang van voldoende groen en aantrekkelijke woongebieden naar voren brengen. Ik zie samenwerking binnen Businesspark Haaglanden dan ook als een kans om bij te dragen aan een krachtige, economische regio”.

De gemeenten Den Haag, Rijswijk, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp hebben samen begin 2016 de stichting Businesspark Haaglanden opgericht. Naast Leidschendam-Voorburg zijn ook Delft en Zoetermeer voornemens toe te treden tot de stichting. Businesspark Haaglanden gaat uitvoerings- en oplossingsgericht te werk zodat bedrijven in onderling overleg op de juiste plek worden gehuisvest en werkt tevens nauw samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland waar het gaat om ontwikkelingen, onderzoeken en concrete vraagstukken. De uitbreiding van 4 naar 7 gemeenten is een belangrijke stap in de regionale samenwerking.

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd, is door het college het formele besluit tot deelneming in de stichting genomen. De wethouder economie zal namens het college zitting hebben in het bestuur van de stichting.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com