23 april 2024

Delft – Sluitende begroting met herstelplan

De gemeente heeft een herstelplan gemaakt om de Delftse begroting sluitend te maken. Daarvoor zijn bezuinigingen noodzakelijk. De gemeente heeft een tekort dat optelt tot € 7,7 miljoen in 2024. Een van de oorzaken is dat de gemeente er extra taken bij heeft gekregen, terwijl het Rijk fors heeft bezuinigd op de budgetten. Omdat de begroting niet sluit, eist de provincie dat de gemeente een financieel herstelplan maakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat plan vandaag aangeboden aan de gemeenteraad.

In het herstelplan maakt het college keuzes die de gemeentelijke begroting sluitend maken. Deze keuzes zijn noodzakelijk, maar niet gemakkelijk. Bezuinigen gaat namelijk ten koste van wat de gemeente kan doen voor de stad.

De bezuinigingen die nodig zijn, lopen de komende jaren op. Het college wil in de eerste jaren de algemene reserve gebruiken om een deel van het tekort in de begroting te dekken. In deze reserve zit ook de opbrengst uit de verkoop van de Eneco-aandelen. Deze keuze geeft de gemeente en partners in de stad tijd om de dienstverlening aan te passen aan de noodzakelijke maatregelen.

De gemeente beperkt haar uitgaven op veel terreinen, onder meer door beleid te versoberen. Het college stelt voor voorlopig minder geld te storten in het Fonds Delft 2040, dat de gemeente heeft opgezet om samen met partners te investeren in de stad. Het college heeft ook het eerdere plan om € 10 miljoen te reserveren voor intensivering van beleid opnieuw overwogen. Het voorstel is om alleen vast te houden aan de belangrijkste prioriteiten. Dit zijn de noodzakelijke kosten voor de energietransitie en het versterken van het (v)mbo en de aansluiting van dit onderwijs op de arbeidsmarkt.

Uitgangspunt blijft om Delftenaren noodzakelijke zorg te bieden. Het college houdt daarbij vast aan het lopende actieplan sociaal domein dat de komende jaren al leidt tot forse bezuinigingen op deze terreinen. Het college vindt een deel van de bezuinigingen in de gemeentelijke organisatie. Onderdeel van het voorstel is om in de komende jaren arbeidsplaatsen te laten vervallen door natuurlijk verloop. Dit bespaart tot € 2,5 miljoen.

Het college wil minder uitgeven aan subsidies, tot € 1,3 miljoen minder in 2024. Het voorstel is onder meer om in de komende jaren de bijdragen aan Delft voor Elkaar en DOK stapsgewijs met 10 procent te korten. Voor alle andere subsidies die de gemeente verstrekt, geldt dat deze met ingang van 2022 eenmalig niet worden geïndexeerd.

Onderdeel van het herstelplan is om meer inkomsten te krijgen. Een voorstel is om de toeristenbelasting te verhogen. Dat zal echter met het oog op herstel na corona pas vanaf 2024 kunnen plaatsvinden.

Verder stelt het college voor het tarief voor de afvalstoffenheffing aan te passen. Dat is nodig: het huidige tarief dekt niet de gestegen kosten voor de verwerking van huisvuil.

In maart bespreekt de gemeenteraad de voorstellen. Nadat de raad het heeft vastgesteld, kan de gemeente het herstelplan aanbieden aan de provincie. Als deze ook instemt met het plan, stopt het preventief toezicht.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com