25 juni 2024

Westland – Beroep tegen Bestemmingsplan Watergat Monster

Natuurlijk Delfland en Bewonersorganisatie Monster-Noord dienen beroep in tegen Bestemmingsplan Watergat Monster. Al eerder hadden Natuurlijk Delfland, Bewonersorganisatie Monster Noord, Stichting Duinbehoud en Algemene Vereniging voor Natuurbescherming in hun zienswijzen bezwaar gemaakt tegen bebouwing van Duinvallei het Watergat. In dit beroepsschrift aan de Raad van State komen de belangrijkste bezwaren terug.

De eerste is van procedurele aard. Het plan is in strijd met de provinciale Omgevingsverordening van 1 april 2019 waarin Duinvallei het Watergat niet als bouwlocatie is opgenomen. De locatie ligt in de Omgevingsverordening nog buiten de bebouwde kom. De inhoudelijke bezwaren gaan met name over de stikstofdepositie op het naastgelegen natuurgebied van de duinen van Solleveld en het voorkomen van de strikt beschermde rugstreeppad (zie foto). Het onderdeel over de stikstofdepositie is opgesteld door de bekende stikstofadvocaat mr. Valentijn Wösten van de Mobilisation for the Environment (MOB). Duinvallei Watergat moet eigenlijk gezien worden als een toplocatie waar agrarische activiteiten worden stopgezet om minder stikstof te deponeren op het naastgelegen Natura2000-gebied van de duinen van Solleveld. De kosten kunnen worden verrekend met de beschikbare budgetten van de minister van Natuur en Stikstof Christiane van der Wal.

Natuurlijk Delfland vindt dat Duinvallei het Watergat één van de allerlaatste locaties in Westland is waar natuur(recreatie), groen, klimaatadaptatie, waterberging een levensnoodzakelijke plek kunnen krijgen. In de totale bouwlocatie Achter de Duinen wordt door projectontwikkelaar Bouwfonds voorzien in 4.000 woningen. Dan is Duinvallei het Watergat zeker nodig als groen contragewicht. Noodzakelijke woningbouw kan plaats vinden op de Gantellaan in Monster, waar een aantal tuinders door diverse ontwikkelingen in de knel zijn komen te zitten.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com