10 juni 2023

Regionieuws TV Leden Provinciale Staten Zuid-Holland geinstalleerd, coalitie van BBB, VVD, Groenlinks, PvdA en CDA meest haalbaar

De nieuwe le­den van Pro­vin­ci­a­le Sta­ten Zuid-Holland zijn officieel beëdigd. 34 Van de 55 Sta­ten­le­den zijn nieu­w. Eén Sta­ten­lid dat niet aan­we­zig kon zijn wordt in de vol­gen­de Sta­ten­ver­ga­de­ring beëdigd. De com­mis­sa­ris van de Ko­ning pleit­te er voor om niet te star maar soepel om te gaan met de gro­te vraag­stuk­kenn die op ta­fel lig­gen, zo­als kli­maat en stik­stof. Er ligt volgens hem een gro­te ver­ant­woor­de­lijk­heid op de schou­ders van alle par­tij­en want veel van de maat­schap­pe­lij­ke vraag­stuk­ken lig­gen op het bord van de pro­vin­cies. Na de beëdi­ging deed ver­ken­ner Fred Tee­ven ver­slag van zijn be­vin­din­gen. Hij con­clu­deert dat er 2 co­a­li­ties denk­baar zijn die een meer­der­heid van 30 ze­tels in Pro­vin­ci­a­le Sta­ten ken­nen. Het meest haalbare is volgens hem een coalitie van BBB, VVD, Groenlinks, PvdA en CDA. De vol­le­di­ge rap­por­ta­ge van de ver­ken­ner Fred Tee­ven is beschikbaar op de webstie van de provincie.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com