22 juli 2024

Leidschendam-Voorburg – Parkeermaatregelen centrum

Het college van B&W heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg een update gegeven over de parkeermaatregelen in Leidschendam-Centrum. Daarnaast vraagt het college de gemeenteraad om in te stemmen met de bouw van een parkeergarage met 42 openbare parkeerplekken bij het bouwplan aan de noordzijde van de Rijnlandstraat. Wethouder Juliette Bouw: “Samen met de overige parkeermaatregelen biedt een openbare parkeergarage extra verlichting van de parkeerdruk. Dit heeft positieve effecten op de leefbaarheid, het woongenot en de aantrekkelijkheid van het winkelgebied.”

De ingang van de garage komt aan de Strandwalzijde (naast de Oude Trambaan) en krijgt een voetgangersentree naast het Veur Theater. Hiermee wordt voldaan aan de wens om gemakkelijker te kunnen parkeren bij het Veur Theater. Een extra garage biedt ruimte om te sturen in het parkeerbeleid. Met behulp van een ontheffingsregeling voor bepaalde doelgroepen kan worden bepaald wie er op straat mag parkeren en wie in de garage. Bij een groot effect van alle parkeermaatregelen kan extra groen in het gebied worden teruggebracht.

In juli 2019 heeft de raad ingestemd met het verder uitwerken van een plan van aanpak met zeven parkeermaatregelen in Leidschendam-Centrum. Een van de afspraken was om nieuwe parkeertellingen te houden. Dit is begin dit jaar, voor het uitbreken van de Corona-crisis, gebeurd. Hieruit blijkt onder andere dat het invoeren van de blauwe zone in de Damplein parkeergarage nog effectiever is gebleken dan vooraf ingeschat. Momenteel is er voldoende ruimte voor bezoekers, doordat veel langparkeerders uit de garage verdwenen zijn. Dit biedt ruimte om extra ontheffingen voor de parkeergarage uit te geven. De uitwerking hiervan wordt nog voorgelegd aan bewoners en ondernemers.

In het najaar van 2019 zijn twee participatieavonden georganiseerd over het verder vergroten van de blauwe zone in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid. Zo’n 80 inwoners en ondernemers hebben tijdens deze avonden actief meegedacht over tijden, grenzen van het gebied, ontheffingen en bezoekerspassen. Deze input is meegenomen in een voorstel voor aanpassing van het parkeerbeleid. De oorspronkelijke planning was om in april 2020 een inloopavond te houden om de oplossingsrichting voor te leggen aan belanghebbenden. Vanwege de coronacrisis is deze inloopavond uitgesteld. De oplossingsrichting wordt dit najaar alsnog aan de bewoners en ondernemers voorgelegd op een manier die past binnen de huidige mogelijkheden.

In de loop van 2021 komt er een parkeerverwijssysteem met parkeersensoren. Er wordt daarnaast onderzoek gedaan naar vormen van deelvervoer, zoals auto’s, fietsen en scooters. Dit wordt uitgewerkt in een nota Deelmobiliteit voor de hele gemeente.

Parkeren is één van de vier pijlers in het procesplan Bereikbaarheid Damcentrum wat moet bijdragen aan de bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en levendigheid van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com