25 juni 2024

Delft – Rekenkamer: onderzoek gemeentelijke corona beleid

De Delftse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de door de gemeente Delft genomen ‘corona-maatregelen’ die zowel op het functioneren van de lokale democratie als op de Delftse gemeenschap impact hadden. Het onderzoek heeft betrekking op de periode vanaf de start van de pandemie in maart 2020 tot de zomer van 2021. Ook is aandacht besteed aan de gevolgen op langere termijn van deze pandemie voor de stad.

Het democratisch besluitvormingsproces verliep moeizamer, maar heeft ten tijde van de crisis wel doorgang gevonden. Er ontstond, conform wet- en regelgeving, in de beginfase een meer top-down gerichte vorm van sturing. De rol van de raad was tijdelijk beperkter. Vanaf de zomer van 2020 kwam de raad meer in positie. Zowel de burgemeester als het college van B&W hebben de raad tijdig en volledig geïnformeerd.

In het onderzoek is gebleken dat de burgemeester, het college en de ambtelijke organisatie van Delft in kort tijdsbestek en op onderling afgestemde wijze de crisisaanpak ter hand hebben genomen. Ze hebben actief contact gelegd en geluisterd naar de zorgen en wensen van inwoners en organisaties. De burgemeester en het college hebben de noodzakelijke besluiten genomen om op lokaal niveau de economische en maatschappelijke effecten van de crisis te beperken. De gemeente Delft trof financiële steunmaatregelen zoals huurkwijtschelding, het niet opleggen van reclamebelasting en het versoepelen van regels en voorwaarden over bijvoorbeeld terrassen en verstrekte subsidies. De gemeente werd hiervoor deels gecompenseerd door het Rijk.

De financieel-economische impact van de pandemie is vooralsnog beperkt. Wel zijn er aanwijzingen voor een toegenomen eenzaamheid en een scherpere tweedeling in de Delftse samenleving. Gezien het feit dat de pandemie nog niet voorbij is, is het lastig om de effecten op langere termijn inzichtelijk te maken. De Delftse Rekenkamer beveelt het gemeentebestuur aan om met name aandacht te hebben voor (langere termijneffecten op) zwaarder getroffen sectoren zoals toerisme, cultuur en sport en de gevolgen van afnemende rijkssteun.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com