15 juli 2024

Wassenaar – Positief resultaat op begroting 2021

De gemeente Wassenaar behaalt dit jaar onderaan de streep naar verwachting een voordelig resultaat van € 1,7 miljoen.

Dat blijkt uit de Najaarsnota 2021, die het college presenteert aan de gemeenteraad. Het is de laatste keer dat het huidige college het financiële huishoudboekje van de gemeente aan de raad voorlegt in deze coalitieperiode.

Het positieve resultaat is met name te danken is aan de extra algemene uitkering van € 2.324.000 vanuit het Rijk. Ook de eindafrekening van de WODV kwam uit op een positief saldo van ruim een half miljoen, door lagere kosten voor personeel en inhuur. Daarnaast bleef een deel van het budget over dat het Rijk beschikbaar stelt voor uitkeringen die de gemeente verstrekt (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten).

De afgelopen jaren is een groot aantal voornemens uit het coalitieakkoord Wassenaar ‘Zelfstandig en Verantwoordelijk’ uitgevoerd volgens de planning. Zo is Wassenaar een sterke partner in regionale samenwerkingsverbanden, is de woningvoorraad toegenomen en wordt er met zichtbaar resultaat gewerkt aan verdere verduurzaming van de gemeente.

Het afgelopen anderhalf jaar stond in het teken van de coronapandemie en de ontvlechting van werkorganisatie Duivenvoorde (WODV).

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com