25 april 2024

Wassenaar – Participatie rondom de Beperkte gebiedsvisie Groene Zone kan starten

Vorige week heeft de gemeenteraad de Beperkte gebiedsvisie Groene Zone besproken. De visie beperkt zich tot de huidige en toekomstige bebouwing in de Groene Zone. Het stuk deed flink wat stof opwaaien. De Groene Zone is een gevoelig onderwerp, waarbij veel belangen meewegen. Het college heeft er daarom bewust voor gekozen om het concept van de gebiedsvisie eerst aan de gemeenteraad voor te leggen, om te kijken of er voldoende draagvlak is voor de ingeslagen weg. Na een uitgebreide discussie heeft de gemeenteraad, onder voorwaarde van een aantal wijzigingen, groen licht gegeven om met het participatietraject te starten.Wethouder Kees Wassenaar: Door de toekomstige bouw van Valkenhorst is het noodzakelijk om niet alleen het open gebied maar ook de aansluitende Wassenaarse bebouwingszone voor de toekomst gereed te maken. Daar moeten we het met elkaar over hebben.

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om een Beperkte gebiedsvisie voor de Groene Zone op te stellen. De visie beperkt zich tot de bebouwing in de Groene Zone. Met deze visie overbrugt de gemeente de tijd die nodig is om te komen tot een brede en complete gebiedsvisie en wordt richting gegeven aan de landschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen die niet kunnen wachten.De Nota van Uitgangspunten is de basis geweest voor het concept van de beperkte gebiedsvisie.

Hierin heeft de gemeente haar globale ambitie voor de Groene Zone vastgelegd, namelijk dat het een agrarisch landschap met ecologische kwaliteiten en recreatief medegebruik blijft. Alle nieuwe ontwikkelingen moeten hierin passen en dit karakter nog verder versterken.Het wijzigingsvoorstel (amendement) van de gemeenteraad had vooral betrekking op de bouwvlakken in de tekening bij de gebiedsvisie. De activiteiten op die bouwvlakken komen in aanmerking voor transformatie, omdat deze – wat het college betreft – niet in alle gevallen passen bij het karakter van de Groene Zone. Daar is de gemeenteraad het weliswaar mee eens, maar hij wil wel de garantie dat belanghebbenden voldoende ruimte krijgen om eigen ideeën in te brengen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com