22 juni 2024

Den Haag – Parkeerdruk neemt langzaam af

Al geruime tijd werkt Den Haag aan het oplossen van parkeerproblemen in woongebieden. Uit het vandaag verschenen voortgangsbericht van het programma ‘Parkeren in Woongebieden’ blijkt dat de aanpak succesvol is. De parkeerdruk is over de hele linie in de Haagse wijken afgenomen. Daarnaast is ook het aantal wijken met een zeer hoge parkeerdruk (>90%) beduidend afgenomen.

Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit: “Met het Haagse parkeerbeleid willen we de parkeerdruk in de woongebieden regelen zodat bewoners en hun bezoek een plekje kunnen vinden. Andere gasten meer dan welkom maar liefst in een garage of met OV.”

Sinds de laatste voortgangsrapportage uit 2017 is voortvarend gewerkt. In diverse wijken zijn straten heringericht, waarbij het aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte is uitgebreid. Om te komen tot een verlaging van de parkeerdruk heeft de gemeente Den Haag de volgende strategie gevolgd. In buurten met een parkeerprobleem waar voldoende parkeerplaatsen zijn voor het autobezit van de bewoners wordt een betaald parkerenregeling ingevoerd om het probleem op te lossen.

In buurten met een parkeerprobleem en te weinig parkeerplaatsen voor het autobezit van de bewoners, wordt eerst extra parkeercapaciteit toegevoegd en wordt een light-versie van een parkeerregeling (kraagregeling) ingevoerd om de druk alvast te verlichten. Daarbij wordt 90% parkeerdruk aangehouden als grens waarboven sprake is van parkeerproblemen.

De gemeente Den Haag laat buurtbewoners actief participeren bij projecten met betrekking tot parkeren. Niet alleen zijn buurtbewoners bij uitstek omgevingsdeskundig en zorgt hun actieve inbreng dikwijls voor inhoudelijke aanscherping van ontwerpen maar zo ontstaat ook draagvlak voor het tot stand gebrachte ontwerp. De vorm waarin participatie wordt georganiseerd, verschilt per project. Dit hangt onder meer af van de omvang en complexiteit van het project, de beschikbare tijd en de beschikbare middelen. Op deze manier past de gemeente maatwerk toe bij participatie.

Van Asten: “Den Haag kent de meeste auto’s per vierkante meter. De afgelopen jaren is gebleken dat er grenzen zijn aan het toevoegen van extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het aanleggen van extra parkeerplaatsen gaat vrijwel altijd gepaard met discussies over het nut en de noodzaak daarvan. Steeds vaker blijkt dat een meerderheid van buurtbewoners uiteindelijk meer waarde hecht aan groen in de buurt of speelruimte voor kinderen, het creëren van fietsparkeerplaatsen of het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s), meer dan aan het aanleggen van extra autoparkeerplaatsen. Veel Hagenaars pakken nu nog vaak voor hele korte ritjes de auto. Om te voorkomen dat de stad dichtslibt, zijn maatregelen nodig. We zullen daarom scherpere keuzes moeten maken en steeds meer inzetten op lopen, fietsen en OV, aangevuld met elektrisch deelvervoer. Daar zetten we met de Haagse Mobiliteitstransitie stevig op in.“

Op dit moment vinden in diverse straten in onder meer Moerwijk, Laakkwartier en Bezuidenhout herinrichtingswerkzaamheden plaats, waarbij parkeerplaatsen worden toegevoegd. Hierdoor zal ook in deze straten en buurten de parkeerdruk afnemen. Voor een aantal wijken worden op dit moment plannen voorbereid voor de herinrichting van straten, waarbij ook weer parkeerplaatsen aan de openbare ruimte worden toegevoegd. Deze projecten gaan vanaf 2020 gefaseerd in uitvoering en hierdoor zal ook in deze straten de parkeerdruk afnemen.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com